Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

¨ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨

με δ.τ «ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», Αριθ. ΓΕΜΗ: 035851816000

που εδρεύει στην Πάτρα

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ’ αρίθμ. 19/15-11-2021 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο 2963/2001 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ¨ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. . στην αίθουσα των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών στην οδό Αράτου 21 (Πλ. Όλγας), Πάτρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022 «ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.»
  2. Εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 με τροποποίηση ή /και διαγραφή άρθρων του καταστατικού.

 

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία ( 5 ) πέντε ημέρες πριν (05/12/2021) την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην Πρώτη Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο με οσουσδήποτε παρόντες.

Πάτρα 19-11-2021

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ