Aigio – Athens – Aigio

Αίγιο – Αθήνα

Time Monday Monday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
03:00 X X X X X
05:35 X X X X X
07:05 X X X X X
07:50 X X X X X
09:05 X X X X X
10:35 X X X X X
12:05 X X X X X
13:25 X X X X X
14:35 X X X X X
15:35 X X X X X
16:35 X X X X X
17:35 X X X X X
17:35 X X X X X
18:35 X
18:50 X X X X
19:05 X
20:05 X X X X Χ
20:50 X
21:05 X X X X
21:35 X
22:20 X X X X X

Αθήνα – Αίγιο

Time Monday Monday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
05:30 X X X X X
06:15 Χ
06:30 X X X X X X
07:15 X X X X X X
08:00 X X X X X X X
09:00 X X X X X X X
09:45 X Χ Χ Χ X Χ X
11:00 X X X X X X X
12:00 X X X X X X X
13:00 X X
13:15 X X X X X
13:30 X X
14:30 X X X X X X X
15:30 X X X X X X X
16:30 X X X X X X X
17:30 X X X X X X X
18:30 X X X X X X X
19:30 X X X X X X
19:45 X
20:30 X X X X X X X
21:00 X
21:30 X Χ Χ Χ X X
22:00 X X
22:30 X X X X X
23:00 X